При извършена планирана проверка и наблюдение по бреговете и във водите на язовир „Цонево", екип от служители на сектор "РК-Варна" установиха и извадиха от работно положение 100 метра хрилни мрежи.

Уловената риба в тях от вида сребриста каракуда и червеноперка е освободена и върната незабавно във водата.

Проверките продължват, поясниха от Изпълнителна агенция „Рибарство и аквакултури".

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.