Снимка: Булфото

За времето от 16.09. - 22.09.2022г. на територията обслужвана от ОД на МВР- Варна са настъпили общо 43 ПТП, от които 9 тежки ПТП с 1 загинал и 8 ранени, и 34 ПТП с материални щети.

Причините за възникване на тежките ПТП се анализират, като в зависимост от мястото на тяхното възникване, към съответните пътни (улични) участъци се насочват екипи за осъществяване на контролна дейност по линия на ЗДвП, в т.ч. и чрез прилагане метода на линеен контрол, с цел постигане на максимално въздействие върху участниците в пътното движение и превъзпитаването им към спазване на правилата за движение, респективно ограничаване на предпоставките за възникване на ПТП.

Основен акцент в дейността на служителите от ОД на МВР – Варна, имащи правомощия за работа по линия на ЗДвП и КЗ, е установяване и санкциониране на нарушенията, явяващи се основни причини за пътнотранспортния травматизъм, както следва:

- управление на МПС след употреба на алкохол и/или наркотични вещества или техните аналози;

- управление на МПС от неправоспособни водачи;

- отнемане на предимство на ППС и пешеходци;

- управление на МПС с превишена скорост;

За горепосочения период са:

-установени случаи на управление на МПС след употреба на наркотични вещества и техните аналози - 22

-установени нарушения В НАСЕЛЕНИ МЕСТА на управление на МПС от неправоспособни водачи и от лишени от право да управляват МПС - 28

-връчени наказателни постановления по ЗДвП – 278

-досъдебни производства по чл. 343б от Наказателния кодекс- 22

-Досъдебни производства по чл. 343в от Наказателния кодекс-4

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.