Община Аврен е готова да тегли заем от около 8,8 млн. лв. за ремонт на пътя от Бенковски до Круша

В петък 24.02 от 12.00ч в заседателната зала на община Аврен ще се проведе обществено обсъждане за теглене на заем от фонд ”Флаг”. Сумата е приблизително 8 милиона и осемстотин хиляди лева като с тях ще бъде осигурено финансирането на ремонта на общинският път от с. Бенковски до...

Екип на Паралел 43


Започна специализирана полицейска операция на територията на село Синдел

Специализирана полицейска операция се провежда на територията на село Синдел, община Аврен, Варненска област. Това съобщи началникът на „Охранителна полиция" в Областната дирекция на МВР във Варна комисар Илиян Илиев.

Екип на Паралел 43Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.