ГЕРБ - Варна: Областният управител Благомир Коцев е „литмус“ за наглост и двоен стандарт

ГЕРБ - Варна излезе със становище относно заповедта на областния управител Благомир Коцев  за спиране на автомобилите по част от Крайбрежната алея. В него се казва:  „Областният управител на Варна Благомир Коцев е литмус (по Кирил Петков) за лицемерие, наглост и...

Екип на Паралел 43
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.