В Аксаково днес изтича срокът за участие в детския конкурс "Портите на щастието”

По случай най- любимия празник на всички деца – 1 юни, който е и рожденият ден на ЦПЛР – гр. Аксаково, ще приключи конкурсът за детска рисунка, стихотворение или разказ на тема „Портите на щастието”. От сайта на общината научаваме, че победителите се очаква да бъдат...

Екип на Паралел 43

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.