Димо Димов от ГЕРБ ще оглави община Провадия

Димо Димов от ГЕРБ спечели 56.65% на балотажа за кмет на община Провадия. Втори остана Анатоли Атанасов от "БСП за България" с 41.71% от гласувалите на втория тур. Димо Димов е роден през септември 1982 г. Семеен, с две деца. Владее английски, френски и руски език. Основното...

Екип на Паралел 43


Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.