Запълниха всички места по държавна поръчка в Икономически университет – Варна

Приключи записването на новоприетите студенти по държавна поръчка в Икономически университет – Варна. Кандидатстващите за учебната 2021/2022 година във висшето училище са значително повече от определените места. Засилен интерес към предлаганата образователна услуга е регистриран още по...

Екип на Паралел 43Стартира приемът на документи за четири от магистърските програми към Факултет „Обществено здравеопазване“ на МУ-Варна

На 23 юли 2021 г. започва онлайн приемът на документи за магистърските програми по специалностите „Управление на здравните грижи", „Здравен мениджмънт" (след ОКС „бакалавър" по същата специалност), „Оптометрист" и „Клинична логопедия"....

Екип на Паралел 43Новият областен управител на Варна на първо посещение в Морско училище

Първо посещение във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ направи новият областен управител на Варна – г-н Марио Смърков. Посрещна го началникът на Училището – флотилен адмирал проф. д.в.н. Боян Медникаров, като представи и дейностите и проектите, по които флотската Алма матер работи.

Екип на Паралел 43

Лятно училище „Въведение в спешната помощ“ в МУ-Варна

В периода 10 - 12 юли 2021 г. за пета поредна година в Медицински университет - Варна се проведе Варненското лятно училище „Въведение в спешната помощ". Курсът се провежда под патронажа на Ректора на МУ-Варна проф. д-р Валентин Игнатов. Тази година поради извънредната епидемична...

Екип на Паралел 43

NATO DEEP и Украйна планират следващите си съвместни дейности

Началникът на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ – флотилен адмирал проф. д.в.н. Боян Медникаров, посети Военноморския институт към Националния университет „Одеска морска академия“ в Украйна. Началникът на ВВМУ е академичен ръководител на DEEP – Украйна, по военноморско...

Екип на Паралел 43
Студентският съвет на ВСУ "Черноризец Храбър" инициира среща с водещи преподаватели и студенти от различни ВУЗ-ове за студентското финансиране

По инициатива на Студентския съвет на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“ се проведе първата работна среща на студенти и преподаватели от различни университети, които в следващите месеци ще изследват и ще анализират въпроси, свързани с подобряването на законодателната...

Екип на Паралел 43

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.