Община Вълчи дол ще поеме дългосрочен общински дълг в размер на 700 000 лв.

Община Вълчи дол кани гражданите на обществено обсъждане, което ще се проведе на 09.10.2020 г. от 14:00 ч. в Заседателната зала в сградата на общината, свързано с поемането на нов общински дълг. В поканата още се казва, че на основание чл. 15 от Закона за общинския дълг, отправям...

Екип на Паралел 43

Община Вълчи дол се включва за първи път в кампания за популяризиране на активния живот

За първи път няколко населени места от община Вълчи дол ще се включат през тази година в кампанията за популяризиране на активния живот "Нестле за Живей Активно! 2020", съобщиха днес от общината.

Екип на Паралел 43

Ученици от Вълчи дол на зелено училище

110 деца в неравностойно положение от Вълчи дол бяха на зелено училище в продължение на 4 дни заедно със свои учители. Учениците от 1-ви до 12-ти клас са участвали в различни образователни игри, състезания и надпревари на открито.

Екип на Паралел 43

Избраха фирма изпълнител по проекта за реконструкция на културния дом във Вълчи дол

След провеждане на обществена поръчка за избор на фирма изпълнител предстои сключване на договор за ремонтни дейности на Културния дом във Вълчи дол. Те ще бъдат извършени по проекта BG06RDNP001-7.008-0001-C01 „Реконструкция на културен дом, гр. Вълчи дол с изпълнение на мерки за енергийна...

Екип на Паралел 43


Областният информационен център във Варна проведе информационна среща с местния бизнес във Вълчи дол

Областният информационен център във Варна (ОИЦ) проведе среща в община Вълчи дол съвместно с МИГ „Възход – Ветрино, Вълчи дол, Провадия“. По време на събитието бяха дискутирани възможностите за повишаване на обществената активност и бизнес инициатива на базата на успешни...

Екип на Паралел 43


Осигуриха на ОУ "Св. Иван Рилски" в с .Червенци ново оборудване и обзавеждане

Днес председателят на УС на МИГ Възход - Ветрино, Вълчи дол, Провадия Димитър Димитров и кметът на община Вълчи дол Георги Тронков подписаха договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за одобрено проектно предложение от ДФ “Земеделие”.

Екип на Паралел 43

От 6 до 22 юли ще обучават местния бизнес от Ветрино, Вълчи дол и Провадия

Местната инициативна група “Възход”, която изпълнява своите стратегически цели за развитие на бизнеса на територията на общините Ветрино, Вълчи дол и Провадия, отправя покана за серия от обучения на своите бенефициенти.

Екип на Паралел 43

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.