Към дистанционна форма на обучение преминават четири университета във Варна

Четири университета във Варна преминават на дистанционно обучение. Това са Медицинският университет, Икономическият, Техническият и Варненският свободен университет. Висшето военноморско училище „Никола Вапцаров” преминава в хибридна форма на обучение заради спецификата на...

Екип на Паралел 43

Екслибрис Конкурс Варна гостува на НУИ „Добри Христов"- Варна

На 18 октомври 2021 изложбата със селектираните творби в четвъртото издание на Международен Екслибрис Конкурс Варна тръгна на своето пътуване из България, а първата спирка традиционно е в Националното училище по изкуствата „Добри Христов” във Варна. Училището е партньор на галерия...

Екип на Паралел 43
Рестартирай Европа: Програми за кандидастване и финансиране

С повече от 13 милиарда евро ще може да разполага България по програмите на Европейския съюз за периода 2021-2027 година. Една част от тях са с променени имена, представи възможностите Виктория Николова, управител на Областния информационен център във Варна, който през 2021 отбелязва десетгодишнина.

Екип на Паралел 43

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.