Въпреки поскъпването на тока: Няма да гасят улични лампи в Аксаково през нощта

Кметът на общината инж. Атанас Стоилов очаква повишените разходи да бъдат поети от държавния бюджет, такова уверение е дал финансовият министър Асен Василев пред Сдружението на общините в България

Екип на Паралел 43
Градска железница ще свързва бъдещата индустриална зона край Аксаково, с Варна и летището

Вече има предвидено трасе за електрическа железница във Варна, която ще обслужва не само градската част, но ще осигурява и връзка с курортите, летището, а в перспектива и с новата индустриална зона, която се изгражда край Аксаково

Екип на Паралел 43

Благородната кампания “Заедно за Жани” вече помага за лечението на младото момиче

От социалните мрежи Росица Иванова, майката на Жанет Иванова от Аксаково, ангажирана с кампанията “Заедно за Жани”, съобщи: “Здравейте, приятели!

Екип на Паралел 43


Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.