В с. Ягнило почетоха празника на Св. св. Константин и Елена с танц върху жарава

Във Ветрино почетоха празника на Свети Св. Константин и Елена. Освен със светците, празникът се свързва и със забележителния ритуал на нестинарството – танц върху жарава.  

Екип на Паралел 43

30 мъртви птици откриха край АМ „Хемус“ в района на община Ветрино

От РИОСВ - Варна съобщиха, че са постъпили сигнали за голям брой мъртви грабливи птици по протежението на АМ „Хемус“, в района на община Ветрино. Експерти са извършили проверка на участъка от автомагистралата, попадащ в териториалния обхват на РИОСВ-Варна.

Екип на Паралел 43


С европейски средства земеделец от Ветрино ще модернизира стопанството си

Земеделски производител от село Белоградец - община Ветрино, ще модернизира и разшири стопанството си по проект. Финансирането е осигурено от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. чрез МИГ „Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия“, Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски...

Екип на Паралел 43След ремонти за над 70 000 лева е подобрено електрозахранването в села в общините Ветрино, Суворово и Вълчи дол

Монтирани са около 150 птицезащитни устройства в райони, за които е характерно струпване на прелетни птици по време на миграционния период

Екип на Паралел 43
Община Ветрино изпълнява проект „Патронажна грижа+“

Община Ветрино започна изпълнението на проект „Патронажна грижа +“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е 134 599, 29 лв., съобщиха от ОИЦ - Варна.

Екип на Паралел 43

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.