„ЕкоСейф" инвестира допълнително 10 млн. лв. в нови съоръжения в Девня

Българската компания "ЕкоСейф" ООД инвестира допълнителни 10 млн. лв. в нови модерни съоръжения за изгаряне на отпадъци в своето предприятие в Девня. Това обяви управителят на дружеството Станислава Евтимова, цитирана от компанията.  

Екип на Паралел 43Първи изпълнени проекти по стратегията за местно развитие на МИГ „Девня-Аксаково“

Двама от бенефициентите по процедура „Капацитет за растеж на МСП“ на МИГ „Девня - Аксаково“ вече са реализирали своите проекти. Финансирането е осигурено от ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.

Екип на Паралел 43

МИГ Девня-Аксаково приключи важни проекти, свързани с развитието на бизнеса на територията

Приключи изпълнението на проект: „Подобряване на производствения капацитет и управлението на бизнес процесите в „НОРД“ АД“.

Екип на Паралел 43

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.