Традициите и обичаите на етническите общности дискутираха на семинар

Изпълнение на патриотични песни от хора на момчетата към НУ „Иван Вазов“ Дългопол, последвалото вълнуващо слово на Саша Стоева - инициатор на събитието и старши експерт РЕКИЦ „Читалища“ Варна, поставиха силно емоционално начало на двудневният семинар на тема...

Екип на Паралел 43

Община Дългопол получи безвъзмездно нов ученически автобус

Община Дългопол получи безвъзмездно нов ученически автобус. С помощта на министерството на образованието тук пристига шеста поредна машина за нуждите на нашите деца, съобщи кметът на общината Георги Георгиев.

Екип на Паралел 43С европейско финансиране в Дългопол изграждат модерен комбинат за преработка на леща

Фирма в Дългопол ще изгради с европейски средства високотехнологичен комбинат за преработка на леща. Проектът „Пускане в експлоатация на цех за производство на белена леща“ се финансира от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., подмярка 4.2 „Инвестиции в...

Екип на Паралел 43


Отбелязаха 51 години от обявяването на Дългопол за град

Кметът на град Дългопол Георги Киров отбеляза в социалните мрежи, че и тази година подобаващо бе отбелязана годишнината от обявяването на Дългопол за град, макар и при спазване на мерките за безопасност при коронавирусната пандемия.

Екип на Паралел 43РИОСВ: Спряно е изтичането на фекални води край язовир "Цонево"

Съоръженията, чрез които нерегламентирано се отвеждаха отпадъчни води с битово-фекален характер от комплекс край язовир "Цонево", са демонтирани и изтичането е спряно, съобщават от РИОСВ-Варна.

Екип на Паралел 43

Замърсиха водата в язовир Цонево

Язовир „Цонево” е замърсен с битово-фекални води. Това е станало ясно след проверка по подаден сигнал на територията на с. Дебелец, общ. Дългопол. Експерти от Басейнова дирекция „Черноморски район“ (БДЧР), Регионалната инспекция по околна среда (РИОСВ–Варна) и...

Екип на Паралел 43

В община Дългопол има 10 диагностицирани с Covid-19

Кметът на община Дългопол Георги Георгиев съобщи, че до 11.08.2020 г., общо под карантина в община Дългопол са поставени 23 лица, заболелите от Covid-19 на територията на общината са 10 лица. От тях 3 лица са в гр. Дългопол, 3 в Лопушна , 2 в Партизани, 1 в Рояк, 1 в Цонево.  

Екип на Паралел 43


Общинска интернет платформа в Дългопол стимулира гражданската активност

По врем на изнесеното заседание на Общинския съвет на Дългопол в с. Цонево, зам.-кметът на общината Ганка Георгиева представи анкета в подкрепа на идеята за кандидатстване на МИГ „Дългопол-Смядово“ по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19...

Хари Касабов

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.