1300 л нелегален алкохол задържаха митнически служители в Долни чифлик

Над 1300 литра етилов алкохол без документи за платен, начислен или обезпечен акциз, задържаха митнически служители от сектор „Оперативен контрол“, отдел „Митническо разузнаване и разследване“ в ТД Митница Варна.

Екип на Паралел 43
5 тона хранителни продукти, лекарства и хигиенни материали дариха жители на община Долни чифлик на украинци

Преди няколко дни кметът на с. Криничное Степан Великов отправи молба за хуманитарна помощ към кмета на Долни чифлик Красимира Анастасова, защото стоки и продукти от първа необходимост са изчерпани и не достигат

Екип на Паралел 43


Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.