Норвегия е в процес на реализиране на проект за изграждане на първия в света морски корабоплавателен тунел, съобщават специализираните морски медии. Той ще бъде прокаран под най-тясната част на планинския полуостров Стад и ще свърже два фиорда. Целта на проекта е помогне на корабите да избегнат трудностите при плаване в тази част на Норвегия, където заради силните ветрове и постоянните морски течения често им се налага да чакат с дни благоприятни метеорологични условия.

Проектът Stad Ship Tunnel още преди няколко години е бил включен в „Националния транспортен план на Норвегия“ с мотивите, че ще обезпечи безопасността и съкрати времето за престой на корабите, с необходимо държавно финансиране от 300 млн. долара. Строителството му е трябвало да започне още през миналата година, но заради брожения на екологични организации се е наложило да бъде направен външна оценка на качеството и на въздействие върху околната среда, която трябва да приключи в близко време. До края на годината ще приключи обезщетяването на собственици на земи и археологическите проучвания.

Дължината на бъдещия корабоплавателен тунел ще е 1.7 км, височината – 37 метра, а ширината – 27 метра. Пропускателната му способност ще е до 100 кораба на ден с газене до 12 метра. При изграждането на тунела ще бъдат извозени с баржи над 3 млрд. куб. м скална маса, а самото строителство е планирано да завърши за 4 години. Движението през тунела, разбира се, ще бъде еднопосочно, като посоката ще се променя на всеки час от специален център за управление на корабния трафик. Сега около 20 кораба заобикалят полуостров Стад на денонощие, като очакванията са към 2030 г. броят им да се удвои.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.