Румънците посрещнаха 2023 г. с редица новости, а една от тях се оказа въвеждането на данък върху бакшиша, който клиентите оставят в заведенията. Това, разбира се, важи най-вече за бакшиша, плащан с банкова карта, тъй като парите, давани в брой, е малко вероятно да бъдат регистрирани в касовия бон, коментират местните медии, отбелязва Агенция „Фокус”.

На 13 декември 2022 г. Камарата на депутатите прие със 189 гласа "за", 34 "против" и 4 въздържали се проектозакон, който регламентира бакшишите. Депутатите определиха, че размерът на бакшиша ще бъде от 0 до 15 процента от стойността на консумацията, ще може да се плаща с банкова карта и ще бъде облаган с данък от 10 процента, пише „Телеграф”.

Под бакшиш се разбира всяка сума, предложена доброволно от клиента, в допълнение към стойността на предоставените стоки и услуги в ресторантите и баровете, се посочва в нормативния акт. В документа се отбелязва, че "за икономическите оператори бакшишът, инкасиран от клиентите, се отразява в касовия бон, независимо от начина на инкасирането му". Също така се посочва, че е "забранено икономическите оператори да обуславят под каквато и да е форма доставянето на стоки или извършването на услуги от даването на бакшиш".

Икономическите оператори са задължени да връчат на клиента сметка преди издаването на касовия бон, като в нея е предвиден раздел, в който клиентът може да избере бакшиш в размер между 0 и 15 процента от стойността на консумацията, и друг раздел, в който клиентът може да впише сумата, предложена като бакшиш, като абсолютна стойност, ако избере тази опция.

По изключение при доставянето на стоки до дома на клиентите икономическите оператори не са задължени да отразяват бакшиша във фискалния бон, посочва икономическото издание „Еконмедия”.

Сумите, идващи от бакшиши, се регистрират в счетоводството на икономическите оператори като дължими суми и се разпределят изцяло между служителите на базата на поименни ведомости, се отбелязва още в закона, като се уточнява, че тези суми не могат да бъдат осчетоводявани под никаква форма като приход на съответния икономически оператор, нито дистрибуцията им към служителите може да се осчетоводява като разход за фирмата.

Законът влиза в сила от 1 януари 2023 г., а неспазването на разпоредбите му ще бъде санкционирано с глоба от 2000 до 4000 леи (от 793 до 1586 лева).

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.