УНСС стана част от Европейския университет ENGAGE.EU, а Техническият университет в София спечели проект за създаването на EUt+ - Европейски технологичен университет. Двете български висши училища съобщиха пред “OFFnews” новините, свързани с работата им, в края на текущата седмица.

Тази седмица Европейската комисия обяви резултатите от втората покана за набиране на проектни предложения „Европейски университети“. Една от избраните университетски мрежи е ENGAGE.EU, създадена 7 университета, включително УНСС. Всички те работят в областта на икономиката и социалните науки. Мрежата ще предоставя на европейските граждани компетентности като: цифровизация и изкуствен интелект, изменение на климата и устойчиво развитие, застаряване на населението, миграция и др.

ENGAGE.EU е мрежа от 7 университета с общо над 100 000 студенти: University of Mannheim (Германия) – координатор; Luiss Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli (Италия); NHH Norwegian School of Economics (Норвегия); Tilburg University (Нидерландия); УНСС (България); University Toulouse 1 Capitole (Франция) и WU Vienna University of Economics and Business (Австрия).

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.