За постъпил сигнал за авария от Националната галерия съобщават от Министерството на културата.

Става въпрос за инцидент в едно от депата в сградата на "Квадрат 500", свързани със системата за пожарна безопасност.

Част от контейнерите са изпуснали инертен газ, което е задействало алармата на охранителната система. В момента екипи на Националната галерия, на Инспектората на Министерството на културата и представители на „Пожарна безопасност“ регистрират обстоятелствата около инцидента.

Пострадали са въздуховодите на инсталацията и фрагменти от окачения таван. Включително и няколко картини, шедьоври от началото на ХХ век, са паднали от стелажите и екип от реставратори изследва състоянието им в момента.

Министерство на културата ще изчака окончателния доклад, като заявява готовността си да покрие евентуалните разходи, причинени от инцидента.

На този етап не се очаква от галерията да отменят изложби.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.