Кръгъл мавзолей от времето на Юстиниан Велики е новата находка, която е открита на Перперикон. „Става дума за уникална ротонда, кръгла сграда с големи зидове, която по всяка вероятност е мавзолей с предверие. Този тип постройки са от VI век. Има и други сгради до нея и ще продължим с разкопките и по-нататък. Находката е уникална сама по-себе си. Аналогии на тази ротонда е „Св. Георги“ в София“, разказа за откритието архиологът проф. Николай Овчаров.

Сега се работи по цял комплекс с църквата и резиденцията. Последните открития по Перперикон, показват, че в 7-хилядната си история древният град е бил не само ключово тракийско селище, но и място, от което се е управлявало християнството в Родопите, съобщи "24 часа".

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.