Увеличават се положителните проби на заразено със салмонела пилешко месо от Полша. Информацията бе оповестена от Агенцията по безопасност на храните.

Справка в системата за бързо оповестяване показва, че почти всяка седмица – след извършени от инспекторите изследвания, биват унищожавани десетки тонове заразено птиче месо, съобщи БНТ.

От началото на 2020 година, инспекторите от Агенцията по храните са взели над 1400 проби от пилешко месо, внос от Полша. В 26 от тях е открита салмонела. Сравнителната справка показва, че установените случаи през 2019 година са само три.

От общо 26 проби със заразено пилешко месо, само 10 са от опасните видове салмонела. Останалите 16 са за щамове, които не са опасни за човешкото здраве.

Въпреки това ветеринарите оповестяват всички случаи и предприемат унищожаване на заразеното месо, уверяват от Агенцията.

“Салмонелата, която сме установили, е в различни разфасовки – и при цяло пиле, както и при различни видове разфасовки – бутчета, крила, филе, навсякъде”, коментира пред БНТ д-р Кремена Стоева от Дирекция „Контрол на храните” към БАБХ.
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.