Отдавна чаканите промени в ТЕЛК, с които над 30 заболявания получават пожизнено решение от лекарските комисии, вече са в сила. Новите текстове в наредбата за медицинската експертиза бяха публикувани в "Държавен вестник" на практика следва да се прилагат от 31 януари. С тях се облекчават редица срокове и изисквания при освидетелстването на намалена работоспособност. Освен това се връща старият принцип на определяне на степента, при който се вземат предвид всички заболявания, съобщи “24 часа”.

Както обеща, министерството на здравеопазването е включило някои допълнителни казуси към правото на пожизнен ТЕЛК - отражение на бележките на редица пациентски организации. Пожизнен срок на решението вече ще се дава и при някои видове сколиоза, както и при някои хронични нервни болести. Лека корекция има на възможността лица с психични заболявания да ползват чужда помощ. В първоначалния вариант на проекта бе предвидено при степен на увреждане под 90% също да се полага чужда помощ, като това зависи от конкретните възможности за съществуване без контрол. Сега този процент е коригиран на 80 и над 80 на сто, като определянето на чужда помощ ще зависи от естеството на заболяването и загубата на базисни социални и ключови умения.

Припомняме, че най-важните промени предвиждат пожизнен ТЕЛК за хиляди пациенти със социално значими заболявания като диабет тип 2, аутистични разстройства, а също и за множествена склероза и др. За пръв път се предвижда освидетелстване от ТЕЛК и съответните права, произтичащи от това, след първата година от прекаран инфаркт, както и при поставена клапа или направен байпас. При определянето на слухова загуба влиза в сила изцяло нова класификация според последните стандарти на СЗО.

Добрата новина за хората с увреждания е, че започналите и неприключили до 31 януари процедури по извършване на медицинска експертиза се довършват по реда на новите правила, ако са пред ТЕЛК, но ако са пред НЕЛК - по досегашния ред. Хората, които са освидетелствани и преосвидетелствани до влизането в сила на промените, и те са по-благоприятни за тях, могат да поискат преосвидетелстване.

Как ще се определя експертизата

Когато са налице няколко увреждания, за всяко от които се полага отделен процент, оценката на трайно намалената работоспособност/вид и степен на увреждане се определя, като към най-високия процент на най-тежкото (водещото) увреждане се прибавят 20 на сто от сбора на процентите на останалите съпътстващи увреждания. В случай на определена 100 на сто трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане по съответната отправна точка на най-тежкото (водещото) увреждане, съпътстващите увреждания не се добавят в оценката, но се изписват със съответните проценти в експертизата.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.