За принос в областта на културата и образованието, в чест на 24 май – Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост, в община Девня, за особените им заслуги, с плакет бяха удостоени Димитрина Петрова Добрева от ДГ „Незабравка“, Живка Валентинова Желязкова от ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ и Мария Панева Димитрова от СУ „Васил Левски“ и Валентина Манолова от НЧ „Просвета“.
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.