Днес ще стане ясно дали училището в девненския кв. Повеляново ще бъде окончателно закрито или ще се превърне във филиал на СУ “Васил Левски” в града. Кметът на община Девня Свилен Шитов отправи покана в социалните мрежи до гражданите на квартала за среща, в която спокойно и аргументирано да бъдат изложени фактите около драмата с учебното заведение. По-надолу ви предлагаме писмото и аргументите на кмета за тази важна среща.

“Уважаеми съграждани,

Във връзка с възникналите в последните дни неясноти и притеснения около съдбата на ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ в „Повеляново“ и особено след изразеното намерение на директора на СУ „Васил Левски“ Георги Петков – да не се провеждат учебни занятия в сградата на ул. „Мусала“ № 2, Ви каня да се срещнем утре (днес) там в 10 часа.

Надявам се на срещата, заедно с всички родители и жители на квартала, да потвърдим решението, училището да продължи да функционира в досегашната си сграда и там да има редовни занятия, без значение какво ще е наименованието му след преобразуването.

Категоричен съм, че трябва да се спазят заповедта на министъра на образованието и науката Красимир Вълчев от 21-ви май, такава, каквато е изписана в Държавен вестник, както и решението на Общинския съвет, взето на сесията от 31-ви декември миналата година.

Считам, че е недопустимо директорът на СУ „Васил Левски“ да въвежда родителите в заблуждение, посочвайки моето име в поканата за срещата утре. Подчертавам, че информацията, че от 15-ти септември децата ще посещават сградата на ул. „Капитан Петко“ № 26 в Девня, не е излязла от мен. Моята позиция е, че местенето на занятията в сградата на СУ „Васил Левски“ не трябва и не бива да се допуска. Призовавам да се спрат спекулациите относно осигуряването на безпроблемно начало на първия срок и родителите да не се подвеждат по внушения, че училището ще бъде закрито. Припомням, че единствената промяна, която предстои да влезе в сила от 15-ти септември е, че учебното заведение ще функционира като филиал на СУ „Васил Левски“. Преобразуването е окончателно, след публикуването на заповедта на министъра на образованието Красимир Вълчев в Държавен вестник с дата от 2-ри юни. Решението беше взето на основание чл. 310, ал. 1, т. 2, чл. 319, ал. 1, т. 1 и чл. 320, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) във връзка с чл. 15, ал. 1 от Наредба № 9 от 2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното образование след като бе гласувано и одобрено от Общинския съвет на 31.12.2019 г. Положително становище за закриването на ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ в СУ „Васил Левски“ – гр. Девня беше дадено и от страна на Регионалното управление на образованието във Варна, и от експертната комисия, назначена със Заповед на министъра на образованието и науката от 13.11.2017 г. Причината бе в трайната тенденция на намаляване броя на подлежащите на задължително обучение в град Девня и формиране на паралелки под нормативно установения минимум в ОУ „Св. св. Кирил и Методий“. Считано от 15-ти септември 2020 година, трудовите правоотношения на педагогическия и непедагогическия персонал в Основното училище ще бъдат уредени при условията на чл. 123 от КТ и чл. 328, ал. 1, т. 2 от КТ. Задължителната документация на ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Девня, и СУ „Васил Левски“ в град Девня ще се съхранява в СУ „Васил Левски“.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.