Еднократна сума от 300 лева получиха три деца, полусираци, които завършват средното си образование. Кметът на община Девня Свилен Шитов връчи финансовата помощ на Габриела Николаева, Димитър Иванов и Венелина Мирчева. "Младите са основен приоритет в програмата за управление на Община Девня и този жест е още един опит да им покажем, че сме с тях, че ги подкрепяме и винаги могат да потърсят помощ и разбиране от страна на ръководството" - заяви във Фейсбук-профила си г-н Шитов.
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.