Общинските съветници могат да заседават онлайн дори и да не е обявено извънредно положение. Това предвижда промяна в Закона за местното самоуправление на депутата от ГЕРБ Александър Ненков и група народни представители, който бе приет на първо четене. В резултат на това при бедствия или друг вид катаклизми членовете на местните парламенти ще могат да работят.

Няма да се счита за конфликт на интереси, ако общинските съветници са еднолични търговци, акционери, съдружници или членове на УС на търговски дружества, които имат договор с общината или общински предприятия, предвижда втората промяна в закона за местното самоуправление, внесена от депутати на управляващата коалиция. Така отпада изискването общинските съветници да не са „ЕТ“, което има договори с общината.

Промяната е наложителна, за да не попаднат общински съветници в конфликт на интереси, след като през 2018 г. бе приет антикорупционният закон. Той изрично указва, че общинските съветници и председателят на местния парламент могат да бъдат в конфликт на интереси, ако участват във фирми, които имат договор с общината.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.