От 1 юни т.г. Националният осигурителен институт (НОИ) започва изпълнението на програмата за профилактика и рехабилитация за 2020 г. Финансирана е от националния бюджет в размер на 20 103 061 лв. Очаква се около 45 000 лица да ползват парични помощи за посочените дейности.

От сайта на института научаваме, че програмата за едно лице е с продължителност 10 дни, като цената на нощувките и частична помощ за храна е в размер на 7.00 лв. за всеки ден от престоя. Право на парична помощ за профилактика имат осигурените лица за общо заболяване, майчинство и/или трудова злополука и професионална болест. За тях трябва да са внесени или дължими осигурителни вноски за шест последователни календарни месеца, предхождащи месеца, през който се провежда рехабилитацията. Заболяването трябва да е диагностично уточнено и лекуващият лекар да е установил необходимост от провеждане на рехабилитация. Вече са подписани договорите с 20 юридически лица за общо 49 заведения, изпълнители на програмата.

Още подробностите за ползване на програмата, могат да се прочетат в сайта на НОИ.
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.