В спортен комплекс „Петко Сираков“ - гр. Вълчи дол се проведе областното състезание „Защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации“, съобщиха от ОДМВР-Варна.

В надпреварата взеха участие ученици от 6-ти и 7-ми клас, отбори представляващи общините Девня, Провадия, Суворово, Вълчи дол и Аврен.

Децата демонстрираха знания и умения в областта на правилното поведение при бедствия, пожари и извънредни ситуации и начините за защита.

На първо място се класира отборът на I ОУ ,,Христо Смирненски“ – гр. Провадия, който ще участва в Националния етап на състезанието от 24-ти до 26-ти юни в гр. Велико Търново.

Ръководството на РДПБЗН - Варна награди всички участници с грамоти, медали, купи и др. подаръци.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.