Калоян Цветков

Община Вълчи дол ще получи 1 212 940 лева от държавния бюджет за ремонт и реконструкция на централния площад в града, съобщават от местната управа, цитирана от БНР.

Кметът Калоян Цветков подписа две споразумения с Министерството на регионалното развитие и благоустройството за финансиране на приоритетни проекти, които по предложение на общинската администрация бяха включени в Приложение № 3 към Закона за държавния бюджет на Република България (ЗДБРБ) за 2024 г.

Средствата ще бъдат инвестирани в проектиране, строителство, основен ремонт и реконструкция на обекти – публична общинска собственост.

Единият от тях - централният площад „Христо Ботев“ във Вълчи дол, трябва да смени изцяло облика си.

Второто споразумение, подписано от кмета Калоян Цветков , е на стойност 2 646 131 лева. То включва рехабилитация на част от пътя Вълчи дол - Николаевка.

 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.