От ОД на МВР - Варна съобщиха, че от рано тази сутрин е започнала специализирана полицейска акция за противодействие на конвенционалната престъпност на територията на населени места обслужвани от РУ- Аксаково. Тя е продължила до късния следобед. Цел й е свързана с превенция на битовата престъпност и други правонарушения - опазване на обществения ред и сигурността в района.

Операцията имаше и задача да осъществи контрол на автомобилния трафик чрез проверки за спазване на правилата за движение по пътищата, техническата изправност и регистрация на МПС и на техните водачи. Направиха се проверки за превоз на незаконно добит, немаркиран или без съответната документация дървен материал.

В акцията бяха проверени търговски обекти, складове и помещения, в които е възможно да се съхраняват и/ или разпространяват акцизни стоки без бандерол. Бяха инспектирани и места, за които са получени данни или са подходящи за отглеждане на растения от рода на конопа в нарушение на Закона за контрол на наркотичните вещества и прекурсори.

Обобщените резултати от проведената операция са:

- проверени - 492 бр. МПС;

- 1124 проверени човека;

- съставени 37 бр. предупредителни протокола по чл.65 от ЗМВР /от тях 6 бр. по КОС /;

- проверени 13 адреси на лица от активния криминален контингент;

- проведени 67 превантивни беседи с лица от активния криминален контингент;

- проверени 8 адреси на лица, обявени за общодържавно издирване;

- проверени 3 адреси в с Любен Каравелово и са съставени 6 бр. АУАН от служители на Държавно Горско стопанство и 3 бр. констативни протоколи за придобиване и съхранение на незаконна дървесина с общо количество 19,8 m3;

- съставени 36 бр. АУАН;

- съставени 12 бр. фишове;

- връчени 40 бр. електронни фишове;

- връчени 11 бр. наказателни постановления;

- проверени 17 търговски обекти за съхранение или продажба на акцизни стоки без бандерол;

- проверени 10 места, които са подходящи за отглеждане на растения от рода на конопа в нарушение на Закона за контрол на наркотичните вещества и прекурсорите.

- задържани 10 човека, като един от тях е обявен за общодържавно издирване, а останалите 9 – по чл.70, ал.1, т.1 от ЗМВР

- образувани са 3 досъдебни производства

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.