Жена във Варна спешно се нуждае от кръв.

Това съобщава Васи Василева във "Виждам те КАТ - Варна"

"СПЕШНО!
Моя приятелка има нужда от 4 банки кръв А+
Бетина Станиславова Станчева
0897879590
АГ Варна Патологична бременност

За съжаление, може да се дарява единствено в град Варна, защото няма време да се транспортира. Ако някой може, моля да помогне спешно е", пише „petel.bg”'.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.