19‭ ‬са специализантите,‭ ‬които избраха‭ „‬Специализираната болница за активно лечение на онкологични заболявания д-р Марко А.‭ ‬Марков‭ – ‬Варна‭“ ‬ЕООД за старт на лекарската си кариера.‭ ‬Някои от тях вече са на финала на специализацията си,‭ ‬а един вече има и защитена специалност‭ „‬Образна диагностика‭“‬.‭

СБАЛОЗ‭ – ‬Варна обучава специализанти от‭ ‬2018‭ ‬година.‭ ‬Само преди дни акредитацията на здравното заведение за следдипломен стаж и учебна практика беше утвърдена със заповед на министъра на здравеопазването за още‭ ‬5‭ ‬години.

В болницата се извършва клинично обучение на студенти по медицина,‭ ‬както и клинично обучение на студенти от професионалното направление‭ „‬Здравни грижи‭“ ‬по специалностите:‭ ‬медицинска сестра,‭ ‬акушерка,‭ ‬медицински лаборант и рентгенов лаборант.‭

Следдипломното обучение на младите медици е по няколко ключови специалности.‭ ‬Те вече трупат стаж в отделенията на здравното заведение с тенденция след приключването на специализацията си да продължат работата си в екипа на общинската болница.‭

През следващите пет години ще продължи специализантската програма по специалностите:‭ „‬Анестезиология и интензивно лечение‭“‬,‭ „‬Гастроентерология‭“‬,‭ ‬към която традиционно има най-голям интерес.‭ ‬Проявилите интерес към‭ „‬Лъчелечение‭“‬,‭ ‬Образна диагностика‭“ ‬и‭ „‬Медицинска онкология‭“ ‬имат шанса да работят в звена,‭ ‬обезпечени с модерно оборудване и обновена база.‭ ‬Специализанти се обучават и по специалностите‭ „‬Обща и клинична патология‭“‬,‭ „‬Хирургия‭“‬,‭ „‬Клинична лаборатория‭“‬.‭

СБАЛОЗ‭ – ‬Варна осигурява на младите си колеги възможност за курсове и допълнително обучение в други здравни заведения по специалностите,‭ ‬за които общинската болница няма акредитация.‭ ‬Така не се налага специализантите сами да търсят възможности за получаване на квалификация за другите направления,‭ ‬в които искат да се развиват.

В‭ „‬Специализираната болница за активно лечение на онкологични заболявания д-р Марко А.‭ ‬Марков‭ – ‬Варна‭“ ‬и през следващите пет години ще има възможност да се реализира следдипломно обучение на лица с професионална квалификация по медицинска професия от направление‭ „‬Здравни грижи‭“ ‬по специалностите‭ „‬Анестезиология и интензивни грижи и‭ „‬Операционна и превързочна техника‭“ ‬за медицински сестри и акушерки.‭

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.