Европейската комисия излезе с позиция за предоставянето на спешна медицинската помощ при заразяване с COVID-19. При временен престой на здравноосигурени българи в чужда страна от Европейския съюз, които имат нужда от медицинска помощ за лечение на COVID-19, Европейската комисия препоръча лечението да бъде покрито от съответната НЗОК.

"Единствен лекарят обаче преценява дали медицинската помощ, от която се нуждаем е спешна или не е. В този смисъл мнението е субективно", коментира за Радио Варна Юлиян Атанасов от пресцентъра на РЗОК-Варна.

В случай на нужда от медицинска помощ българските здравноосигурени пациенти трябва да представят валидна Европейска здравноосигурителна карта (ЕЗОК) пред съответното медицинско лице или болнично заведение:

"Болничното заведение трябва да работи към местен здравен фонд, понеже става въпрос за кореспонденция между българската здравна каса и здравния фонд в другата държава.За съжаление не разполагаме със списък кои лечебни заведения работят извън пакета, но смятам, че броят им е малък. Проверката трябва да се направи на място."

Ако ЕЗОК бъде призната, пациентът ще трябва да заплати единствено потребителската такса, дължима от всички местни здравноосигурени лица. Ако по някаква причина, българските здравноосигурени лица са заплатили необходимите им медицински услуги, то тогава те имат право да подадат документи за възстановяване на направените разходи на място, но задължително трябва да имат оригинален платежен документ - фактура с подпис и печат. ЕЗОК не покрива транспортните разходи с линейка до болнично заведение, допълва “Радио Варна”.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.