Очакваната средна продължителност на предстоящия живот на населението в област Варна, изчислена за периода 2017 - 2019 г., е 75.8 години, като спрямо предходния период (2016 - 2018 г.) тя се увеличава с 0.3 години. Това съобщават от Териториално статистическо бюро - Североизток.
Средната продължителност на живота в областта е с 0.9 години по-висока от средната за страната - 74.9 години.
Област Варна, заедно с областите София (столица) (76.7) , Кърджали (76.7), Благоевград (76.1) и Смолян (75.8 години), са с най-висока средна продължителност на живота на населението в страната, а с най-ниска са областите Сливен (72.8) и Враца (72.8 години).
Показателят за очакваната продължителност на живота разкриват средната продължителност на предстоящия живот на новородените при хипотеза за неизменност в интензивността на наблюдаваната през дадена година повъзрастова смъртност.

Различната смъртност при мъжете и жените определя и различната средна продължителност на живота при тези категории население, допълва Moreto.net.

Средната продължителност на живота при мъжете в област Варна е 72.5 години, докато при жените е с 6.6 години по-висока - 79.1 години. И при двата пола равнището на показателя за периода остава по-високо от регистрираното средно за страната.

За периода между 2009 и 2019 г. средната продължителност на живота в област Варна нараства с 1.9 години, съответно с 2.1 години при мъжете и с 1.7 години при жените.
 
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.