Празниците на изкуствата "Аполония" тази година навършват 36 години и ще се проведат отново, но за по-кратко време от обичайните десет дни. Това съобщи в "Денят започва с Георги Любенов" Маргарита Димитрова, артистичен директор на "Аполония". Фестивалът ще продължи от 1 до 6 септември, като програмата му все още се уточнява. Театър, концерти, литературни представяния – всички предвидени събития ще се състоят на открито, под небето на Созопол.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.