Археолози разкриха антични рудници за добив на злато край Созопол. Откритието е направено от екип под ръководството на археолога проф. д -р Иван Христов (НИМ) в края на 2022 г., но се обявяват сега след обработка на рудни проби и анализ на резултатите от теренната работа, съобщи БНР.

"Рудниците са локализирани на върховете Шарлан баир и Алефо тумба над полуостров Буджака. Старите мини са вкопани в най-високата част на върха във високи до 4 м скали. Дъното им е запълнено с дребни ломени камъни част от експлоатирани рудни жили. На различни места около откритите рудници са заснети отвали от рудни късове. В скалите и отделни блокове са документирани следи от разломявания дело на човешка ръка посредством метални инструменти", разказа проф. Христов.

Рудните разработки обхващат площ от 8 дка. По време на обходите на Шарлан баир екипът е локализирал и основи на сграда от елинистическата епоха, основи на дълга повече от 400 м оградна стена на източния склон, южна оградна стена с дължина около 150 м, основи на три сгради на северозападния склон на върха, три каменни могили. Очевидно в посочения район е съществувал важен комплекс свързан с рудодобива.

"За първи път ние получаваме сведения, които са направени въз основа на анализи, които са направени в няколко водещи лаборатории, че в околностите на Аполония, днешния Созопол и то много близо, буквално на 3 км южно от града е имало рудници. Златото е скъп материал, той заедно с научните сведения за другите цветни метали дава една нова представа за икономическия подем на древния полис. Остава открит въпросът в какъв период са функционирали рудниците. Ако елинистическата постройка на връх Шарлан баир е била свързана по някакъв начин с рудника там, то има сигурни репери за специфична рударска дейност за III в. пр. Хр., но са възможни рудни разработки преди и след тази дата", посочва още проф. Христов.

Ако бъдещите археологически разкопки допълнително подкрепят тезата за наличието на рудници за добив на злато, то това само по себе си би било археологическа сензация и би поднесло нови данни за развитието на икономическия живот на Аполония Понтика.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.