Община Вълчи дол кандидатства по Петата процедура за селектиране на общини и присъждане на Европейски етикет за иновации и добро управление. В тази връзка бе отворено в интернет пространството анкетно проучване за прилагането на 12-те принципа за добро демократично управление сред гражданите в общините, подали своите кандидатури и преминали проверката за административно съответствие.

За да се осигури максимална прозрачност на извършваното проучване, общината публикува линк към въпросника за електронно попълване. С него ще бъде дадена възможност на по-голяма група граждани да изразят своето мнение за прилагането на 12-те принципа за добро управление.

Въпросите, които се задават към гражданите, касаят дали честно са проведени изборите за местна власт, дали на всички са предоставени равни възможности за участие в изборния процес, дали местните власти са отзивчиви в процеса на съвместна дейност, дали администрацията работи ефективно и в полза на обществото, дали има прозрачна в дейността й при вземането на конкретни решения и др.

Въпросникът ще бъде отворен за попълване до 06.08.2020 г., съобщават от община Вълчи дол.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.