Община Бяла кани представителите на бизнеса да се включат в анкета за оптимизиране на разходите, свързани с потребление на ел. енергия и подобряване на енергийната ефективност.

Анкетите са насочени към представители на бизнеса:

1. Места за настаняване;

2. Заведения за хранене;

3. Други предприятия и са достъпни на следните линкове:

Анкетна карта за собственици на бизнес – заведения за хранене - https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfryJs2hXfQZpXUtzhLJRd0NjNst6QGs53nYmloASrNeJdRYg/viewform

Анкетна карта за собственици на хотелиерски бизнес - места за настаняване - https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHZzlMIkS4myuYTmhDRazANkaOp9uHohI07mVt_IYq9jfeEQ/viewform

Анкета бизнес – Други предприятия - https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfc_z5DBO4nUZX2DK6rRHHL1sSncRFxbSQQJ-TpeLXSRvGVoQ/viewform

 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.