Във връзка с подписан анекс между кмета на община Аксаково инж. Атанас Стоилов и Агенция за социално подпомагане по Целева програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация - 2020 г. от общината съобщават, че:

- Срокът за предоставяне на „Топъл обяд“ в община Аксаково на 170 нуждаещи се от община Аксаково се удължава до 24.07.2020 г.

- С програмата се подкрепят уязвими граждани, чрез подпомагане на ежедневната им необходимост от осигуряване на топла храна в ситуация на COVID-19.

- Всеки работен ден от Общинско социално предприятие „Домашен социален патронаж“ гр. Аксаково, ще продължат да доставят супа, основно ястие, хляб и поне веднъж седмично десерт на възрастни, хора с увреждания и с доходи под прага на бедност.

- Община Аксаково стартира изпълнението на програмата на 04.05.2020 г. и осигурява ежедневна доставка на храна до дома на 170 потребители. Целевата програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация – 2020 г.“, се финансира от Агенция за социално подпомагане.

Продължителността на проекта ще е 58 работни дни – от 01.05.2020 г.- г. до 24.07.2020 г.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.