149 възрастни и хора с увреждания от община Аксаково, които не могат да се самообслужват, вече получават помощ в домашна среда. Подкрепата е по проект, финансиран по програма „Развитие на човешките ресурси 2021-2027 г.“, съфинансиран от Европейския социален фонд. Стойността му е 641 870,53 лв. – осигуряващи заплащането и транспорта на наетите към момента 34 лица.

Времетраенето на проекта е 13 месеца, които администрацията на община Аксаково има желание и решимост да бъдат удължени след изтичането на крайния срок. Това съобщиха на пресконференция ръководителят на проекта Нели Петрова и зам.-кметът по финанси на община Аксаково Руска Илиева.

Целта е тези хора – от почти всички населени места на територията на общината, да бъдат приобщени чрез подобряване на достъпа до интегрирани социални услуги, обясни Нели Петрова.
Възрастните хора в невъзможност да се самообслужват и хората с увреждания, които са включени в проекта, получават почасови услуги по домовете си, както и психологическа помощ и рехабилитация за тези, които се нуждаят от това. Те разчитат на наетите по програмата служители за доставка на храна, хранителни проукти и продукти от първа необходимост, заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги. Средствата за всички допълнителни услуги и дейности осигуряват потребителите, а персоналът ги доставя до домовете им, уточни ръководителят на проекта.

В ангажиментите на наетите да помагат на възрастните и болни хора по домовет им имат ангажимент да предоставят информация относно превенция и профилактика на здравни и социално-значими заболявания.

Една от главните цели на проекта е да интегрира в здравно-социалните услуги хората, които са в невъзможност да се обслужват, и да осигури на всички 149 обхванати по-добри условия за живот. За разлика от предишните, тази програма дава възможност в нея да се включват и изключват потребители в рамките на срока на проекта, обясни ръководителят му Нели Петрова.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.