Проектът „Общия спорт +: физическа форма, здравословно хранене и забавление за възрастни хора“ по програма „Еразъм + Спорт“, в който Община Аксаково участва в партньорство с общините Вила Нова де Сервейра /Португалия/, Чезена /Италия/, Нова Гириция /Словения/ и неправителствени организации от Унгария и Испания, бе отличен с Европейската награда „Бъди активен“, в категорията „През поколенията“, съобщиха от Областен информационен център - Варна.

Финалистите в тази категория бяха организации от Германия, Португалия и Испания. Първото място беше присъдено на Община Вила Нова де Сервейра за проект, който се стреми да насърчи и мотивира своите граждани, особено тези в по-напреднала възраст, да възприемат здравословен начин на живот.

Целта на реализирания вече проект „Общия спорт +: физическа форма, здравословно хранене и забавление за възрастни хора“ е насърчаване на физическата активност, здравословното хранене и превенция на социалната изолация на възрастните хора чрез спорт.

В негово изпълнение в Аксаково са провеждани тренировки, организирани са състезания за възрастни хора и др. За осъществяването на всички дейности по проекта общината е получила финансиране в размер на 40 570 евро.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.