Тази зона на високотехнологични производства и логистични бази е на път да превърне повече от 10 000 декара между летищен комплекс „Варна“, градовете Аксаково и Игнатиево и село Слънчево,в най-голямата зона за бизнес в България.

Територията е заложена като такава в Общия устройствен план на община Аксаково, в момента се очаква решение на Експертния национален съвет към МРРБ, коментира още кметът на Община Аксаково инж. Атанас Стоилов.

Територията отговаря на най-високите стандарти за бизнес с близостта си до магистрала „Хемус”, със съществуващия пътен възел до село Слънчево и започналата процедура по изграждане на втория пътен възел – до град Игнатиево, стария път Варна – София, пристанищните комплекси – „Варна-Запад“ и „Варна-Изток“, както и Фериботния комплекс в Белослав.

Равнинният терен е благодатен за промишлено застрояване, през територията му преминават магистралните водопроводи Девня – Варна, Китка – Варна, както и високоволтов далекопровод и захранващ газопровод, обясняват експертите.

Очаква се приемането на измененията в Закона за индустриалните зони, които да регламентират отношенията за инвестициите.

Най-голямата индустриална зона в страната ще има за цел на концентрира високотехнологични производства с висококвалифицирана работна ръка, която 6-те университета във Варна ще обучават, допълни кметът Стоилов, цитиран от БНР.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.