Вече има предвидено трасе за електрическа железница във Варна, която ще обслужва не само градската част, но ще осигурява и връзка с курортите, летището, а в перспектива и с новата индустриална зона, която се изгражда край Аксаково. Това заяви кметът на Варна Иван Портних. Проектирането е в напреднала фаза, уточнява “Moreto.net”, а трасето, по което тя ще минава, вече е запазено. Според кмета на морската столица, с новите зелени програми, които се откриват, проектът би следвало да се осъществи в близка перспектива. Очаква се железницата сериозно да преразпредели  трафика в града, както и потока в градския транспорт.

Бъдещата индустриална зона край Аксаково, по която двете общини работят съвместно, ще открие нови работни места, а железопътната връзка ще даде възможност на хората, които ще работят там удобно, безпроблемно и екологично да достигат до работните си места, уточни кметът.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.