Приключи изпълнението на проект: „Подобряване на производствения капацитет и управлението на бизнес процесите в „НОРД“ АД“. По проекта е доставен и въведен в експлоатация на Струг с цифрово програмно управление.

Разработена е и е въведена базирана на ИКТ система за управление на бизнес процесите в НОРД АД. Получената безвъзмездна финансова помощ по проекта е в размер на 242 259,75 лв.

Приключи изпълнението и на проект: „Модернизиране на производствения процес, повишаване на производствения капацитет и увеличаване на експорта на „Попчев стоун дизайн“ ЕООД, чрез закупуване на ново оборудване в база с. Слънчево“, по процедура BG16RFOP002-2.021 МИГ „Девня – Аксаково“ - "Капацитет за растеж на МСП“, финансирана по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. По проекта е доставена, инсталирана, тествана и въведена в експлоатация Мостова режеща машина с ЦПУ – 1 брой. Разработена е и е внедрена интегрирана софтуерна система за управление на бизнес процесите в производствената база на предприятието.
Получената безвъзмездна финансова помощ по проекта е в размер на 218 655,00 лв

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.