Двама от бенефициентите по процедура „Капацитет за растеж на МСП“ на МИГ „Девня-Аксаково“ вече са реализирали своите проекти. Финансирането е осигурено от ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.

По проекта „Модернизиране на производствения процес, повишаване на производствения капацитет и увеличаване на експорта на „Попчев стоун дизайн“ ЕООД чрез закупуване на ново оборудване в база с. Слънчево“ е доставена, инсталирана, тествана и въведена в експлоатация мостова режеща машина с цифрово програмно управление. Разработена е и внедрена интегрирана софтуерна система за управление на бизнес процесите в производствената база на предприятието. Получената безвъзмездна финансова помощ е в размер на 218 655 лв.

Струг с цифрово програмно управление е доставен и въведен в експлоатация по проекта „Подобряване на производствения капацитет и управлението на бизнес процесите в „НОРД“ АД“. Разработена е базирана на ИКТ система за управление на бизнес процесите във фирмата. Получената безвъзмездна финансова помощ по проекта е 242 259 лв.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.