На 13 декември 2022 г. от 14.00 ч. в зала 1 на Икономически университет – Варна ще бъдат връчени сертификатите на участниците в лятната бизнес академия на издание 2022 на проект IT Master class. Проектът е организиран и ръководен от Центъра за изследване и прилагане на нови информационни и комуникационни технологии (ЦИПНИКТ), който в същия ден навършва 10 години от създаването си.

В деветото издание взеха участие 17 студенти от ИТ специалностите на катедра "Информатика" и 7 бизнес компании – партньори на ЦИПНИКТ. Сертификатите ще бъдат връчени от ректора на ИУ – Варна проф. д-р Евгени Станимиров.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.