В Икономически университет – Варна се проведоха тържествени промоции за връчване на дипломите на абсолвентите, завършили през 2022 г. образователно-квалификационна степен "бакалавър" (дипломирани м. юни и м. септември 2022 г.). Те се състояха на 25 ноември 2022 г., разпределени по факултети и катедри.
Дипломираха се общо 963 бакалаври, 125 от които с отличен успех (8 с „Отличен“ 6.00).

Сред официалните гости на промоциите бяха представители на академичното ръководство, алумни, партньорски бизнес организации.
Във факултет „Управление“ се дипломираха 396-ма студенти, сред които 53-ма отличници. Тази година завърши първият випуск от специалността „Дигитални медии и ПР“, в която се дипломираха 34-ма абсолвенти.
Във Финансово-счетоводния факултет дипломите си получиха 263-ма студенти. 38 от завършилите са отличници, сред които четирима с успех „Отличен“ 6.00 .
В Стопанския факултет завършиха 232-ма студенти. Дипломите си получиха 21 отличници, от които един с успех „Отличен“ 6.00.

72 са дипломираните бакалаври във факултет „Информатика“. От тях 13 са отличници, сред които трима с успех „Отличен“ 6.00.

Чуждестранните абсолвенти сред дипломираните са 45-ма от Китай, Испания, Кипър, Норвегия, Руската федерация, Украйна, Молдова, Узбекистан, Казахстан.

Пълните отличници бяха наградени със златна значка, плакет на Икономически университет – Варна и грамота, а останалите получиха златна значка и грамота.

Според академичната традиция в Икономически университет – Варна всички дипломирани положиха тържествената Галилеева клетва: „Аз, възпитаникът на Икономически университет – Варна, като навлизам в редовете на българската интелигенция, се заклевам: да пазя името на нашата Алма Матер Икономически университет – Варна, който разкри пред мен света на науката; да защитя достойно професионалната си подготовка; да използвам научните си познания единствено за добро, за напредък, за хуманизация на света; да съдействам за издигане на човека като висш критерий за всяка научна и социална дейност; да утвърждавам в себе си и в обществото основните принципи на човешкия морал, верен на своя народ; да допринеса с труда си за неговото по-добро бъдеще; да бъда достоен гражданин на Отечеството си! Заклех се!“

Тази традиция идва от 1989 г., когато на едноименния площад пред църквата „Санта Кроче“ във Флоренция се е състоял митинг в чест на Галилео Галилей. Тогава е отправен призив във всички университети и институти да се въведе Галилеева клетва, подобна на Хипократовата – да се произнася тържествено обещание за използване на науката единствено за борба с болката и страданието, в името на хуманизацията на света.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.