На 25.11.2022 г. от 10.00 ч. в Зала 1 на ИУ – Варна ще се проведе 37-та Международна научно-практическа конференция „Строително предприемачество и недвижима собственост”, която се организира ежегодно от 1985 година от катедра „Бизнес, инвестиции, недвижими имоти" (БИНИ).

Инициатори за провеждането й са създателите на катедра БИНИ проф. д-р Станислав Хаджиев и проф. д-р ик. н. Георги Димитров. Тази традиция се продължава от техните последователи повече от 35 години.

Мотото на конференцията „Строително предприемачество и недвижима собственост” не е променяно от 2006 г., но тематиката на докладите е актуална и широкообхватна. Основният акцент е поставен върху проблемите на икономиката и управлението на строителството, териториалното устройство и недвижимата собственост.

Тематичните направления са:
Дигитализация и иновации в строителството;
Инвестиционен процес и инвестиционни проекти;
Пазар и оценяване на недвижими имоти;
Устройство на територията и планиране на населените места;
Предизвикателства пред сектор „Строителство“ в условията на криза;
Предизвикателства пред сектор „Операции с недвижими имоти“ в условията на криза;
Устойчиво строителство.

Организаторите на конференцията изразяват своята убеденост в полезността на срещата между учени, изследователи, представители на бизнеса и студенти. Представените доклади и дискусията по тяхната проблематика, изводите и препоръките в тях ще доведат до теоретични и практикоприложни обобщения, които ще бъдат изключително полезни и ще способстват за развитието на икономическата теория и бизнеса.

Докладите от международната научно-практическа конференция „Строително предприемачество и недвижима собственост“ 2022 ще се публикуват в електронен сборник на издателство „Наука и икономика” с ISSN 2683-0280. Сборникът е включен в националния референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране, поддържан от министъра на образованието и науката чрез Националния център за информация и документация.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.