Приключи оценката на постъпилите проектни предложения в рамките на първи краен срок за прием на проектни предложения по процедура BG16RFOP002-1.026 МИГ Девня – Аксаково – „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“. От сайта на инициативната група научаваме, че на 26.05.2020 г. приключи оценката на постъпилите проектни предложения в рамките на първи краен срок – 17:00 часа на 07.04.2020 г. по процедура за подбор на проектни предложения BG16RFOP002-1.026 МИГ Девня – Аксаково – „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“.
В рамките на определеният срок по процедура BG16RFOP002-1.026 МИГ Девня – Аксаково – „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“ са постъпили две проектни предложения:

- Проект: „Внедряване на технологичен участък за освидетелствуване на транспортируеми газови бутилки, част от иновативна поточна линия за пълнене на втечнен въглеводороден газ пропан-бутан“ с кандидат „Газ Транс Петролиум“ ЕООД;

- Проект: „Внедряване на производствена иновация за технологично развитие на Перилис трейдинг ЕООД“ с кандидат „Перилис Трейдинг“ ЕООД.

След извършена оценка от Комисията за подбор на проектни предложения са одобрени и двете проектни предложения подадени в рамките на първи краен срок по процедурата – до 17.00 часа на 07.04.2020г. Общата стойност на одобрената от МИГ безвъзмездна финансова помощ е 700 749,00 лева.
Неусвоения финансов ресурс по процедура BG16RFOP002-1.026 МИГ Девня – Аксаково – „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“ е 2 251,00 лева и е под определения в Условията за кандидатстване минимален размер на общите допустими разходи за едни проект. Предвид размера на остатъчния финансов ресурс постъпилите проектни предложения в рамките на определения втори краен срок – 31.05.2020 г. няма да бъдат разгледани и оценени.
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.