10 пункта с 26 работни места има вече във Варненска област, където се издават регистрационни карти за временна закрила на бежанците от Украйна. Освен в Двореца на културата и спорта, дирекцията на полицията, 1 РУ, 3 РУ, 4 РУ, 5 РУ и РУ Аксаково, такива пунктове вече има и в РУ Девня, РУ Провадия и хотел „Мелия" на Златни пясъци.

Новооткритите пунктове са с оглед по-бързото и безпроблемно обслужване.

Служителите на ОДМВР - Варна са в постоянен контакт с пристигащите украинци, с цел осигуряването на информация и съдействие.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.