Пристигна първият електрически автомобил на община Ветрино!

Договорът за финансиране на проекта за насърчаване използването на електромобили беше подписан на 22 май, обяви кметът Димитър Димитров.

Средствата за "Доставка на нов електрически автомобил за нуждите на община Ветрино" се осигуряват в съответствие с решение на УС на Националния доверителен екофонд.

Максималната стойност на проекта е 35 187 лв., финансирането, представено от НДЕФ, е за 20 000 лв.

Община Ветрино участва със собствени средства в размер на 15 187,00 лв.

Закупеният автомобил ще се използва за нуждите на Домашния социален патронаж на територията на община Ветрино.

Така е поставено началото на една нова практика в Община Ветрино: използването на чисти превозни средства.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.